آب و فاضلاب- آزمايشات
COD - دستور كار فارسيدانلود
Standard Methods - CODدانلود
Standard Methods - BODدانلود
اسيديته - Standard Methodsدانلود
قليائيت - Standard Methodsدانلود
آمونياك - Standard Methodsدانلود
نيترات - Standard Methodsدانلود
نيتريت - Standard Methodsدانلود
ازت آلي - Standard Methodsدانلود
فسفات - Standard Methodsدانلود
سولفات - Standard Methodsدانلود
سولفيد - Standard Methodsدانلود
سولفيت - Standard Methodsدانلود
كلريد - Standard Methodsدانلود
اكسيژن محلول - Standard Methodsدانلود
كلر آزاد - Standard Methodsدانلود
دترجنت - Standard Methodsدانلود
بور - Standard Methodsدانلود
برميد - Standard Methodsدانلود
كربنات كلسيم اشباع - Standard Methodsدانلود
فلوريد - Standard Methodsدانلود
سيانيد - Standard Methodsدانلود
دي اكسيد كربن - Standard Methodsدانلود
ازون - Standard Methodsدانلود
يدات - Standard Methodsدانلود
يد - Standard Methodsدانلود
دي اكسيد كلر - Standard Methodsدانلود
چربي و روغن - Standard Methodsدانلود
سيليس - Standard Methodsدانلود
تانن و ليگنين - Standard Methodsدانلود
فنل - Standard Methodsدانلود
پتاسيم پرمنگنات - Standard Methodsدانلود
Standard Methods - pHدانلود
كدورت - Standard Methodsدانلود
هالوژنهاي آلي حل شده - Standard Methodsدانلود
هدايت الكتريكي - Standard Methodsدانلود
فلزات سنگين - Standard Methodsدانلود
Standard Methods - TOCدانلود
موجودات زنده آبزي - Standard Methodsدانلود