آيين نامه هاي بين المللي
قانون مديريت پسماند - مصوب 1383دانلود
كنوانسيون بين المللي بازل - دانلود