آب و فاضلاب- قوانين
آيين نامه خود اظهاري و شيوه نامه آزمايشگاه معتمد - مصوب 1394دانلود
استانداردهاي خروجي فاضلابهاي تصفيه شده - مصوب 1373دانلود
استانداردها و ويژگيهاي آب شرب - استاندارد ملي 1053دانلود
استانداردهاي آب آشاميدني - EPAدانلود
استانداردهاي آب شرب - سازمان بهداشت جهانيدانلود
تفسیر پارامترهای کیفی آب - EPAدانلود
استاندارد كيفي آب براي طيور - دانلود
استاندارد كيفي آب براي پرورش آبزيان - دانلود
آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب - مصوب 1373دانلود
دستور العمل نمونه برداري آب - نشريه 274 سازمان مديريتدانلود