آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست به آزمایشگاهی گفته می شود که توسط بخش خصوصی یا دولتی تأسیس شده و عملکرد آن، مورد تائید سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار می گیرد. آزمایشگاههای معتمد باید دارای شرایطی را از قبیل مکان آزمایشگاهی مناسب، کارشناسان متخصص، کالیبره بودن دستگاهها و داشتن نظام مدیریت صحیح دارا باشند.

این شرکت اولين آزمايشگاه دارای گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه شمال غرب کشور در بخش آب و فاضلاب، هوا و فلزات سنگين می باشد.

گردش کار در این بخش به این گونه است که مطابق دستورالعمل خود اضهاری در پایش واحدهای صنعتی با این شرکت قرارداد همکاری بسته و یا درخواست نمونه برداری را می نمایند. بعد از آن کارشناس آزمایشگاه معتمد با مراجعه بدون اطلاع قبلی به محل کارخانه، نمونه برداری کرده و با انتقال نمونه ها به محل آزمایشگاه، آزمايشات مورد نیاز صورت گرفته و نتایج آن در اختیار صاحب صنعت و ادراه حفاظت محيط زيست مربوطه قرار می گیرد.