آناليز فلزات سنگين

اندازه گيري ها براي نمونه هاي آب ، فاضلاب ، خاك و .... توسط دستگاه پلاروگراف محصول كمپاني Metrohm سوئيس، مدل 844 صورت مي گيرد. اين دستگاه توانايي اندازه گيري كليه فلزات سنگين در حد تشخيص ppb و ppt مي باشد. حسن عمده روش اندازه گيري پلاروگرافي نسبت به روش اندازه گيري اسپكتروفتومتري تكرار پذيري و حد تشخيص بسيار بالاي آن است.

در حال حاضر امكان اندازه گيري 20 فلز سنگين براي نمونه آب و خاك و .... در محل آزمايشگاه فراهم است. فلزاتي كه به كمك اين دستگاه اندازه گيري مي شوند عبارتند از : آرسنيك (III و V)، آلومينيوم، آنتي موان، آهن (II و III)، بيسموت، تاليم، جيوه، روي ، سرب، سلنيوم، قلع، كادميوم، كبالت، كروم (III و VI)، منگنز، موليبدن، مس، نقره، نيكل و واناديم مي باشند.