آناليز فلزات سنگين

اندازه گيري ها براي نمونه هاي آب ، فاضلاب ، خاك و .... توسط دستگاه پلاروگراف محصول كمپاني Metrohm سوئيس، مدل 844 صورت مي گيرد. اين دستگاه توانايي اندازه گيري كليه فلزات سنگين در حد تشخيص ppb و ppt مي باشد. حسن عمده روش اندازه گيري پلاروگرافي نسبت به روش اندازه گيري اسپكتروفتومتري تكرار پذيري و حد تشخيص بسيار بالاي آن است.

در حال حاضر امكان اندازه گيري 20 فلز سنگين براي نمونه آب و خاك و .... در محل آزمايشگاه فراهم است. فلزاتي كه به كمك اين دستگاه اندازه گيري مي شوند عبارتند از : آرسنيك (III و V)، آلومينيوم، آنتي موان، آهن (II و III)، بيسموت، تاليم، جيوه، روي ، سرب، سلنيوم، قلع، كادميوم، كبالت، كروم (III و VI)، منگنز، موليبدن، مس، نقره، نيكل و واناديم مي باشند.

آزمايشگاه پايش و صحه گذاري بر بي خطرسازي پسماندهاي بيمارستاني

بمنظور نظارت بر حسن اجراي قانون مديريت پسماند در زمينه صحه‌گذاري بر بي‌خطرسازي پسماندهاي پزشكي ،...

بیشتر بدانیم

آناليز فلزات سنگين

اندازه گيري ميزان فلزات سنگين درنمونه هاي آبي به روش الكتروشيميايي پلاروگرافي  و توسط دستگاه پلاروگراف محصول كمپاني Metrohm سوئيس، مدل 844 صورت مي گيرد.
 

بیشتر بدانیم

بخش آب و فاضلاب
آزمايشگاه كنترل كيفي آب ، فاضلاب و پسابهاي صنعتي
آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست آزمایشگاهی است که توسط بخش خصوصی یا دولتی تأسیس و عملکرد آن، مورد تائید سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار می گیرد. آزمایشگاههای معتمد باید دارای شرایطی را از قبیل مکان آزمایشگاهی مناسب، کارشناسان متخصص، کالیبره بودن دستگاهها و داشتن نظام مدیریت صحیح باشند.

بیشتر بدانیم