بخش آب و فاضلاب

این بخش از آزمايشگاه مجهز به دستگاه های آزمایشگاهی پیشرفته نظیر اسپکتروفتومتر VIS,UV-VIS و فیلم فتومتر، کدورت سنج، اكسيژن متر، هدايت سنج، pH متر ، ترازو ، کوره و....می باشد. كليه پارامترها شامل عناصر پايه، فيزيكي و شيميايي به شرح زیر در نمونه های آب و فاضلاب و پسابهاي صنعتي آنالیز مي شود.

1- آزمونهاي فيزيكي آب و فاضلاب: شامل پارامترهاي دما، pH ، قابليت هدايت الكتريكي (EC)، كدورت، اكسيژن محلول (DO)، كل مواد جامد معلق (TSS) و كل مواد جامد محلول (TDS)

2- آزمونهاي تعيين عناصر پايه نمونه هاي كليه منابع آب: شامل کلیه آنیون ها (كلريد، سولفات، كربنات و بي كربنات) و کاتیون ها پايه آب (سديم، پتاسيم، كلسيم و منيزيم) و نيز اندازه گيري پارامترهاي سختي كل (TH) و قليائيت كل (Alkalinity)

3- آزمونهاي مواد مغذي براي نمونه هاي آب و فاضلاب و پسابهاي صنعتي شامل اندازه گيري ازت (يون نيترات، نيتريت، آمونياك و ازت كل) و فسفات (كل و محلول)

4- ساير عوامل شيميايي براي نمونه هاي آب شامل فلوريد، سيليس، بر، سولفيد، سولفيت، بروميد و ....

5- آزمايشات كنترل كيفي فاضلاب و پسابهاي صنعتي شامل پارامترهاي ميزان اكسيژن خواهي شيميايي (COD)، ميزان اكسيژن خواهي بيوشيميايي (BOD)، كل مواد جامد (SS)، چربی و روغن، دترجنت ،VSS ,MLSS ,MLVSS,....

6-  آزمایشات میکروبی براي نمونه هاي آب و فاضلاب شامل اندازه گيري كلي فرمها (توتال کلیفرم و فکال کلیفرم)