بخش آب و فاضلاب

این بخش از آزمايشگاه مجهز به دستگاه های آزمایشگاهی پیشرفته نظیر اسپکتروفتومتر VIS,UV-VIS و فیلم فتومتر، کدورت سنج، اكسيژن متر، هدايت سنج، pH متر ، ترازو ، کوره و....می باشد. كليه پارامترها شامل عناصر پايه، فيزيكي و شيميايي به شرح زیر در نمونه های آب و فاضلاب و پسابهاي صنعتي آنالیز مي شود.

1- آزمونهاي فيزيكي آب و فاضلاب: شامل پارامترهاي دما، pH ، قابليت هدايت الكتريكي (EC)، كدورت، اكسيژن محلول (DO)، كل مواد جامد معلق (TSS) و كل مواد جامد محلول (TDS)

2- آزمونهاي تعيين عناصر پايه نمونه هاي كليه منابع آب: شامل کلیه آنیون ها (كلريد، سولفات، كربنات و بي كربنات) و کاتیون ها پايه آب (سديم، پتاسيم، كلسيم و منيزيم) و نيز اندازه گيري پارامترهاي سختي كل (TH) و قليائيت كل (Alkalinity)

3- آزمونهاي مواد مغذي براي نمونه هاي آب و فاضلاب و پسابهاي صنعتي شامل اندازه گيري ازت (يون نيترات، نيتريت، آمونياك و ازت كل) و فسفات (كل و محلول)

4- ساير عوامل شيميايي براي نمونه هاي آب شامل فلوريد، سيليس، بر، سولفيد، سولفيت، بروميد و ....

5- آزمايشات كنترل كيفي فاضلاب و پسابهاي صنعتي شامل پارامترهاي ميزان اكسيژن خواهي شيميايي (COD)، ميزان اكسيژن خواهي بيوشيميايي (BOD)، كل مواد جامد (SS)، چربی و روغن، دترجنت ،VSS ,MLSS ,MLVSS,....

6-  آزمایشات میکروبی براي نمونه هاي آب و فاضلاب شامل اندازه گيري كلي فرمها (توتال کلیفرم و فکال کلیفرم)

آزمايشگاه پايش و صحه گذاري بر بي خطرسازي پسماندهاي بيمارستاني

بمنظور نظارت بر حسن اجراي قانون مديريت پسماند در زمينه صحه‌گذاري بر بي‌خطرسازي پسماندهاي پزشكي ،...

بیشتر بدانیم

آناليز فلزات سنگين

اندازه گيري ميزان فلزات سنگين درنمونه هاي آبي به روش الكتروشيميايي پلاروگرافي  و توسط دستگاه پلاروگراف محصول كمپاني Metrohm سوئيس، مدل 844 صورت مي گيرد.
 

بیشتر بدانیم

بخش آب و فاضلاب
آزمايشگاه كنترل كيفي آب ، فاضلاب و پسابهاي صنعتي
آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست آزمایشگاهی است که توسط بخش خصوصی یا دولتی تأسیس و عملکرد آن، مورد تائید سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار می گیرد. آزمایشگاههای معتمد باید دارای شرایطی را از قبیل مکان آزمایشگاهی مناسب، کارشناسان متخصص، کالیبره بودن دستگاهها و داشتن نظام مدیریت صحیح باشند.

بیشتر بدانیم