بخش هوا

اين شركت با داشتن دستگاه (Seitron, Chemist 504 S ايتاليا) سنجش گازهای خروجی دودکشهاي صنعتي از جمله SO2،  NO2،  NO ،  NOX ، CO2، CO، O2 و ... طبق متدهای  EPA/ASTM/DIN/ISOانجام مي دهد.