آزمايشگاه پايش و صحه گذاري بر بي خطرسازي پسماندهاي بيمارستاني

بمنظور نظارت بر حسن اجراي قانون مديريت پسماند در زمينه صحه‌گذاري بر بي‌خطرسازي پسماندهاي پزشكي ، ضروريست اين نوع پسماندها از مرحله توليد، حمل و نگهداري، بي‌خطرسازي و دفع، مورد پايش قرار گيرند تا ضمن اطمينان فرآيند بي‌خطرسازي، امحاء و دفع هر يك از انواع پسماندهاي پزشكي بطور اصولي و بر اساس استانداردهاي موجود مورد ارزيابي قرار گيرد تا از ايجاد هرگونه آلودگي پيشگيري گردد. اين شركت به عنوان اولين آزمايشگاه معتمد در استان آذربايجان شرقي داراي مجوز فعاليت در بخش صحه گذاري بر بي خطرسازي پسماندهاي بيمارستاني مي باشد.