فعاليتهاي مديريت زيست محيطي

 

الف ) فعالیتهای مدیر یت زیست محیطی و پسماندها  :

 • تدوین و ارائه برنامه های کاربردی مدیریت زیست محیطی همراه با شاخص های عملکردی
 • مطالعات توجیهی زیست محیطی جهت احداث و بهره برداری از طرح های سرمایه گذاری تولیدی
 • جایگزینی طرح های تولیدی جاری با سیستم های تولید سبز و پاک
 • ارزیابی جنبه ها و آثار زیست محیطی فعالیتهای فرآیندی و ارائه راهکارهای بهبود و کاهش آلاینده های زیست محیطی
 • مطالعه و ارائه برنامه جهت طرح های بازیافت و مدیریت پسماندها

ب) فعالیتهای تخصصی در زمینه تصفیه خانه های آب و فاضلاب :

 • طراحی و راه اندازی سیستم های تصفیه فاضلابهای صنعتی و انسانی
 • اصلاح و بهبود در سیستم های تصفیه فاضلاب احداث شده
 • ارزیابی و محاسبه راندمان تصفیه خانه ها با روش جدید
 • ارائه روش کامل بهره برداری اصولی از سیستم لجن فعال
 • ارائه سیستم های مورد نیاز جهت جلوگیری از اتلاف و فرار لجن در سیستم های تصفیه بیو لوژیکی
 • محاسبه و ارزیابی پتانسیل تولید تری هالومتان ها در پساب انسانی و روشهای جلوگیری
 • برآورد ومحاسبه قابلیت تصفیه پذیری پسابها در سیستم های تصفیه هوازی و بی هوازی جهت جلوگیری از اتلاف هزینه و سرمایه
 • ارزیابی تخصصی جهت تشخیص بموقع مشکلات و فعالیت لجن های هوازی